پیاده سازی پروژه تشخیص چهره در متلب Matlab 2013

این پروژه به زبان متلب نوشته شده است. و پس از دریافت تصویر مورد نظر از سوی شما چهره های موجود در تصویر را تشخیص می دهد. سپس چهره ها را به صورت جدا رسم کرده و چشم ها و بینی و دهان چهره ها را مشخص می کند. بدون شک این پروژه برای شما کمک بزرگی خواهد بود |293679|reachthegoal
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پیاده سازی پروژه تشخیص چهره در متلب Matlab 2013 را مشاهده می نمایید.

این پروژه به زبان متلب نوشته شده است. و پس از دریافت تصویر مورد نظر از سوی شما چهره های موجود در تصویر را تشخیص می دهد. سپس چهره ها را به صورت جدا رسم کرده و چشم ها و بینی و دهان چهره ها را مشخص می کند.

بدون شک این پروژه برای شما کمک بزرگی خواهد بود

...