تشخیص اثر انگشت (انگشت نگاری) با نرم افزار Matlab

تشخيص اثر انگشت با نرم افزار MATLAB کد نوشته شده که پروژه درس شبکه عصبی بوده است. تشخیص اثر انگشت را با استفاده از متلب میسر می سازد. در این کد شما می توانید هر عکس دلخواه از اثر انگشت را به کد بدهید و نتایج تشخیص را دریافت کنید. همچنین در این فایل ت|293683|reachthegoal
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تشخیص اثر انگشت (انگشت نگاری) با نرم افزار Matlab را مشاهده می نمایید.

تشخيص اثر انگشت با نرم افزار MATLAB

کد نوشته شده که پروژه درس شبکه عصبی بوده است. تشخیص اثر انگشت را با استفاده از متلب میسر می سازد. در این کد شما می توانید هر عکس دلخواه از اثر انگشت را به کد بدهید و نتایج تشخیص را دریافت کنید.

همچنین در این فایل تعداد 80 اثر انگشت پر کاربرد و خوب وجود دارد که برای پروژه های شما کافی خواهد بود.

...